فراخوان محدود اعطای نمایندگی بادپا

شرایط دریافت شعبه

 • تکمیل و ارسال فرم درخواست
 • ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت مالی
 • ارائه اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام متقاضی ملک(ملک دارای کاربری اداری یا تجاری باشد)
 • سه قطعه عکس
 • واریز مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بیعانه بعد از تایید شرکت
 • اخذ سفته یا چک ضمانت به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
اطلاعات فردی
آپلود مدارک
شناسنامه :
کارت ملی :
سند مالکیت یا اجاره نامه :

شرایط دریافت شعبه

 • تکمیل و ارسال فرم درخواست
 • ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت مالی
 • ارائه اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام متقاضی ملک(ملک دارای کاربری اداری یا تجاری باشد)
 • سه قطعه عکس
 • واریز مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بیعانه بعد از تایید شرکت
 • اخذ سفته یا چک ضمانت به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
اطلاعات فردی
آپلود مدارک
شناسنامه :
کارت ملی :
سند مالکیت یا اجاره نامه :

جهت استفاده از خدمات بادپا کلیک کنید

ارائه بیش از 7 نوع خدمت اصلی در اپلیکیشن بادپا

ثبت نام