• دریافت و انتقال کالا و مرسولات شهروندان در سراسر تهران  و سایر شهرهای کشور
  • ارائه خدمات ویژه ، متنوع و غیرحضوری از جمله انجام امور بیمه ، خدمات بانکی و اداری و خرید
  • ارائه خدمات به سازمان ها و نهادها در زمینه حمل مرسولات
  • ارائه خدمامت گروهی و تجمیعی حمل و جابه جایی بسته و اسناد